هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

اول نمره دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عبدالله حسین پور- دیپارتمنت حقوق