دیدگاه و مأموریت دانشگاه


دیدگاه (VISION)

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری می‌خواهد از طریق ارائه­ی خدمات مطلوب آموزشی، بهره‌گیری از تکنولوژی روز و انجام تحقیقات در عرصه تدریس، تحقیق و ترویج دانش در راستای انکشاف ملی و رفاه جامعه به‌عنوان یکی از پوهنتون‌های برتر در سطح کشور، فعالیت نماید..

مأموریت (MISSION)

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به‌عنوان یک‌نهاد علمی از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش، خدمات آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادها و کارآفرینی لازم با استفاده از منابع موجود و با بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی نوین، ارائه می‌نماید.