استاد کادر( حقوق خصوصی)

عنوان وظیفه: استاد کادر( حقوق خصوصی)
موقعیت وظیفه: هرات
مدت قرار داد: دایمی
معاش: مطابق پالیسی مؤسسه
جنسیت: ذکور/اناث
نهاد: مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
ملیت: افغان
تحصیلات: رشته حقوق خصوصی
تعداد شغل: 1
تجربه کاری: حد اقل 3 سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
تاریخ اعلان: 1400/01/03
ختم اعلان: 1400/02/05

آشنایی مختصر با مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)، با مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1389 تأسیس و فعالیت رسمی خود را با جذب محصل در بهار سال 1390در ولایت هرات باستان آغاز نمود. در زمان کنونی با هیأت رهبری و کدر علمی ـ آموزشی مجرب، بـا ظرفیت جـذب بیش از هـزار محـصل، یکی از مـراکز علمی و اکـادمیک معتبر در سطح کشور است که بـا تلاش بـی وقفه در مسیر بومی نمودن رشته های آموزشی از طریق بررسی و شناسـایی نیازمندیهای کشور، با چهار پوهنحی، حقوق و علوم سیاسی با(دیپارتمنت های قضاء و حارنوالی و روابط بین الملل)، پوهنحی علوم اجتماعی (دیپارتمنت های اقتصاد و مدیریت)، پوهنحی کامپیوترساینس با(دیپارتمنت های شبکه، دیتابس و سافت ویر) و پوهنحی انجنیری (دیپارتمنت سیول) پوهنحی ادبیات(دیپارتمنت ژورنالیزم و ترجمان زبان انگلیسی) به فعالیت خود ادامه میدهد.

لايحه وظايف استادکادر
عنوان وظيفه: استاد مؤسسه تحصيلات عالي خواجه عبدالله انصاري
مسؤول در مقابل: معاون علمي مؤسسه و رئيس دانشکده
افراد تحت پوشش: محصلان صنوف مربوط
صلاحيت و مسؤوليت هاى سپرده شده
.1پايبندي به حاضري و وقت شناسي؛
.2مراعات نمودن تمام مقررات و لوايح کاري مؤسسه؛
.3داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همکاران؛
.4تهيه مواد درسي مضمون مربوط براي تدريس؛
.5تهيه درسنامه ها براي محصلان؛
.6تهيه رهنمود کارهاي عملي، ميداني و لابراتواري؛
.7تهيه پلان درسي ساعتوار مضمون مربوط؛
.8داشتن پلان کاري سمستروار مطابق معيارهاي فعاليتهاي اکادميک؛
.9پيشبرد دروس نظري و عملي مطابق تقسيم اوقات و ضرورت دانشکده؛
.11کنترل حاضري محصلان در ساعات مربوط و ثبت آن در کتاب حاضري؛
.11راهنمايي اعضاي کادر علمي جديد و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالي؛
.12ارزيابي آثار و کنفرانس هاي علمي اعضاي کادر علمي و ساير دانشمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها؛
.14اشتراک فعال در محافل علمي منحيث گرداننده، سخنران و يا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛
.15اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شوراهاي مؤسسه؛
.16سهم گيري مسؤولانه در بهبود امور دانشکده و مؤسسه به منظور انکشاف علمي و تدريسي؛
.17ارتقاي سويه علمي خود، به ويژه در رشتة اختصاصي و کسب مهارت هاي کاري و وظيفوي؛
.18تأليف کتابهاي درسي، ممد درسي و پيشبرد تحقيقات علمي مطابق صلاحيتهاي علمي؛
.19ابراز نظر براي بهبود امور اکادميک مؤسسه و نصاب درسي موجود، به مسؤولان مربوط؛
.21تشويق محصلان براي فراگيري بهتر درس و سهمگيري در فعاليتهاي درسي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسه؛
.21حضور به موقع و اشتراک منظم در امتحانات مؤسسه؛
.22حفظ اسرررار اداره و جلوگيري از انتقال مواد درسرري و سرراير داشررتههاي معنوي و مادي مؤسررسرره به افراد و
نهادهاي ديگر، بدون اجازة مقام رياست مؤسسه؛
.23مراعات تمام مواد شامل وجايب و مکلفيتهاي کارمندان مؤسسه؛
.24ايجاد نظم و دسپلين در صنوف درسي به خاطر بهترشدن و بالارفتن کيفيت درس؛ .25طرح سؤالات امتحانات نهايي و چانس کليد جوابات آنها در موعد مقرر؛
.26نمرهدهي پارچههاي امتحاني و تکميل شقهها در موعد مقرر و مطابق لايحة امتحانات؛
.27راهنمايي و داوري منوگرافها مطابق مؤظفي اساتيد کدر و بر اساس لايحه جذب و استخدام؛
.28اجراي ساير وظايف سپردهشده از سوي مقاماتِ ذيصلاح بر اساس قوانين و مقررات مؤسسه.

شرايط استخدام:
تحصيلات: حد اقل ماستر حقوق خصوصی به درجه تحصيل بالاتر ارجحيت داده ميشود اسناد تحصيلي تاييد شده
وزارت تحصيلات عالي ج.ا.ا باشد.
اوسط نمرات از %80 کمترنباشد.
تجربه کاري: حد اقل 3سال مرتبط به وظيفه؛
سن کانديد از 40سال بيشتر نباشد.
به ساکن ولايت هرات ارجحيت داده ميشود.
اولويت به طبقه اناث داده ميشود.
سابقه جرمي نداشته باشد.
رهنمود تکميل فورم درخواستي براي بست هاي فوق
براي تکميل فورم درخواستي، به ويبسايت http://ansari.edu.af/job-announcement/ مراجعه نموده، بعد از تکميل خانه پري فورم مخصوص، درخواست تان را
khaja.ab.ansari@gmail.comارسال و يا بعد از تکميل، هارد آن را به مؤسسه خواجه عبدالله انصاري واقع در چهار راه آمريت تسليم نماييد.
از متقاضي محترم خواهشمند يم تا به نکات آتي توجه جدي نمايند:
زمان ارسال درخواست:
درخواست تنها در جريان اعلان بست ارسال شده مي تواند،
اسناد تحصيلي:
اسناد تحصيلي دولتي بايد تائيدي وزارت محترم تحصيلات عالي را داشته باشد؛
اسناد تحصيلي از موسسات خصوصي بايد، توسط وزارت تحصيلات عالي تائيد شده باشد.
اسناد تحصيلي خارج از مرز علاوه بر تائيد نماينده سياسي کشور و وزارت محترم خارجه بايد مورد ارزيابي وزارت تحصيلات عالي نيز باشد.بنابر اين
مکتوب ارزيابي بايد ضم فورم باشد؛ .
اسناد تجربه کاري:
اسناد تجربه کاري دولتي:
اگر کارمند دايمي دولت هستيد، نياز است که خلص سوانح شما جديد بوده يا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائيد واحد
اولي رياست منابع بشري وزارت/ ادارها را با خود داشته باشد،
اگر به شکل قرارداد کار نموده باشيد نياز است که نمونه قرار داد خط هاي عمده و مرتبط به وظيفه خويش را ارائه نماييد .
اسناد تجربه کاري غير دولتي:داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط هاي عمده و مرتبط به وظيفه ضروري است؛
قرار داد هاي نهاد غير دولتي بايد توسط يکي از ادارات ذيصلاح دولتي تائيد شده باشد؛
مطابق ماده 62قانون کارمعاش کارمندان قرار دادي نبايد کمتر از معاش دولتي باشد بنابراين داشتن سند ماليه دهي ) (TINضروري مي باشد .
اسناد موسسات خارجي بين المللي
بودن تمام قرار داد خط ها ضروري مي باشد؛
اگر در بيرون از کشور کار کرده ايد اسناد شما بايد توسط نمايندگي سياسي افغانستان در کشور ميزبان سپس توسط وزارت خارجه افغانستان تائيد
گرديده باشد

برای دریافت فورم در خواستی اینجا کلیک کنید

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx