هیئت امناء


هیئت اُمنا متشکل از یازده نفر عضو می­باشد که در رأس آن یک نفر رئیس و یک نفر منشی می­باشد.

شرایط انتخاب و تعیین اعضای هیئت اُمناء
به‌منظور انسجام بهتر امور تدریسی، علمی ـ تحقیقی و آکادمیک در مؤسسه هیئت اُمناء که بالاترین مرجع رهبری و تصمیم‌گیری در مسائل مربوط به مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) می‌باشد، دارای ترکیب ذیل می‏باشد:

 1. سه نفر مؤسسین مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری؛
 2. دو نفر استاد دارای رتبه ی علمی پوهندوی و یا بالاتر از آن با درجه تحصیلی دکتری و با حداقل ماستر که از جمله یک نفر آن دارای رتبه‌ی علمی پوهاند باشد.
 3. سه نفر از سایر نهادهای اجتماعی، مدنی، تجارتی و یا نماینده‌ی نهادهای مرتبط که دارای تحصیلات عالی باشند.
 4. سه نفر از شخصیت‌های علمی که دارای تحصیلات عالی حداقل ماستری باشند.
 5. اعضای بند2، 3 و 4 این ماده از میان اعضای مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری انتخاب شده نمی‌توانند.

وظایف و صلاحیت‌های هیئت اُمنا به شرح زیر اند:

 1. ترتیب، تصویب و تعدیل اساسنامه و طرزالعمل‌های فعالیت در بخش‌های آکادمیک، اداری و عرضه‌ی خدمات مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری؛
 2. تدوین پالیسی‌های مؤسسه؛
 3. تأیید ایجاد، ادغام، انحلال یا الغای مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های مربوطه و ارائه‌ی آن به وزارت تحصیلات عالی غرض اخذ منظوری؛
 4. تأیید تغییرات در ساختار تشکیلاتی و فعالیت‌های مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری مطابق به تغییر در قانون تحصیلات عالی و تغییر فعالیت‌های مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری غرض نیازهای مبرم جامعه جهت انکشاف و پیشرفت علم و تکنولوژی و ارائه آن برای کسب موافقه به وزارت تحصیلات عالی؛
 5. منظوری ساختار تشکیلاتی، بودجه‌ی سالانه و برنامه های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت
 6. تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه؛
 7. نظارت و ارزیابی پلان جذب جدید الشمولان و تعیین اندازه فیس؛
 8. تأیید اندازه‌ی معاشات و سایر امتیازات پولی اعضای کادر علمی و سایر منسوبان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و ارائه دستورالعمل‌های مربوطه جذب کادرهای علمی؛
 9. تصویب حساب‌ها و ترازنامه‌های سالانه مؤسسه؛
 10. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن؛
 11. کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی؛
 12. انتخاب رئیس و معاونان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری؛
 13. منظوری پیشنهاد عزل رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری؛
 14. نظارت داخلی از نحوه فعالیت مؤسسه؛
 15. نظارت از تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و تخطی‌های آکادمیک تأدیبی که در مؤسسه صورت می‌گیرد؛
 16. حل مشکلات بزرگ مؤسسه در روشنایی احکام قوانین نافذه کشور؛
 17. بررسی گزارش سالانه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود؛
 18. تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسه که پس از تأیید شورای علمی به هیئت اُمنا ارسال می‌شود؛
 19. اعطای دیپلوم‌های افتخاری، مدال‌ها، تحسین نامه‌ها و تقدیرنامه‌های مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری؛

عزل عضویت اعضای هیئت
اعضای هیئت اُمناء در حالات ذیل عضویت خویش را در ترکیب هیئت اُمناء از دست می‌دهند:

 1. در صورت استعفا یا فوت؛
 2. در صورت صلاحدید اکثریت اعضای هیئت اُمناء؛
 3. در صورت مریضی دوامدار یا معلولیت و معیوبیت دائمی که حضور و اشتراک فعال شان را در مجالس هیئت اُمناء ناممکن سازد.
 4. برای جایگزینی اعضای هیئت اُمناء، که بنابر معاذیری، عضویت خود را از دست می‌دهد، طی دو ماه با رعایت معیارهای طرزالعمل (طرزالعمل انتخاب، وظایف و صلاحیت‏ های هیئت امنا مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح))، اشخاص جدید تعیین می‌شوند.