هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

دانشجویان برتر مسابقات پروگرام نویسی

مهندسی دیتابس و مدیریت اطلاعات

مهندسی شبکه و سیستم عامل

مهندسی نرم افزار

دانشکده کامپیوترساینس