مهندسی شبکه و سیستم عامل

ایجاد ارتباط بین کامپیوترها، دستگاه های خدمات دهنده سرور، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و انتقال اطلاعات بین آنها از اهمیت خاص و در برخی موارد حیاتی برخوردار است و به این دلیل ایجاد شبکه های کامپیوتری و یادگیری اساسات آن ایجاب میکند که این دیپارتمنت تاسیس گردد.

 مضامین درسی:

مقدمه ای بر مبانی و ساختار کامپیوتر، منطق کامپیوتر، سیستم عامل شبکه های کامپیوتری، برنامه نویسی سیستمی، سیستم های توزیعی و شبکه های کامپیوتری، مطالعات پیشرفته در زمینه شبکه، امنیت شبکه و پروژه های کاربردی در زمینه مهندسی شبکه.