هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

معرفی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

گزارش سمینار بررسی آثاربندکمال خان بر مدیریت منابع آبی و رشد اقتصادی…

همایش یک روزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله…

پیش نشست همایش حقوق بشر دوستانه بین المللی

کریکولم مدیریت تجارتی

کریکلوم اقتصاد

کریکولم جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دیپارتمنت حقوق