همایش یک روزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله…

پیش نشست همایش حقوق بشر دوستانه بین المللی

کریکولم جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط…

کریکولم جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دیپارتمنت حقوق

کریکولم قدیم دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دیپارتمنت حقوق

سیمینار علمی «بررسی حقوق نسلهای آینده در اسلام و اسناد بین الملل»

نشست علمی( واکاوی صلح در افغانستان) در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله…

سمینار راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی در پرتو دولت قانونمند در افغانستان

دیپارتمنت قضاء و ثارنوالی