مهندسی نرم افزار

یکی از مهمترین رشته ها در زمینه علم کامپیوتر میباشد که در برگیرنده اساسات نرم افزار، تجزیه، تحلیل و آموزش روش ها و ابزارهای تولید نرم افزار از ابتدا و ارائه راه حل های نرم افزاری برای شرکت ها، ادارات و سازمان ها میباشد.

 مضامین درسی

مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار، حل مسائل الگوریتمی، سیستم های نرم افزاری، مطالعات پیشرفته در زمینه نرم افزار، پروژه های کاربردی مهندسی نرم افزار و دروس زیر مجموعه ای این رشته از قبیل: مبانی کامیپوتر، مبانی برنامه نویسی و غیره شامل مضامین این رشته میشود.