آمریت فرهنگی


بخش فرهنگی، بخش بسیار مهم و موثر در یک مرکز علمی و اکادمیک بوده و نقش کلیدی در رشد، توسعه و پویایی آن دارد. در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدلله انصاری، آمریت فرهنگی یکی از ستون های اصلی موسسه را تشکیل می دهد و به لحاظ ساختار تشکیلاتی مستقیما تحت نظارت معاونت تحقیقات و امور فرهنگی قرار دارد. تلاش آمریت فرهنگی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدلله انصاری بر آن است که با ایجاد فضای با نشاط فرهنگی و علمی، با در نظر داشت ارزش های انسانی و اسلامی و ارتقای مهارت های دانشجویان، از یک سو موسسه را به یکی از فعال ترین مراکز فرهنگی کشور تبدیل کند و از سوی دیگر دانشجویان را برای ورود به عرصه فعالیت های علمی و اجتماعی بصورت موفق تر، آماده نماید.