آمر تضمین کیفیت


نام و نام خانوادگی: فدا حسین زاهدی
عنوان پست سازمانی: آمر تضمین کیفیت و اعتبار دهی
درجه تحصیل: ماستر مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
شماره تلفن: 0787285511
آدرس ایمیل: fada.zahedi1366@gmail.com
لایحه وظايف آمر‌ ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی
عنوان وظیفه:‌ آمر ‌ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی
مسؤول درمقابل:‌ معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
افراد تحت پوشش:‌ ‌مستقیم: آمران دیپارتمنت‌ها، مدیریت‌های تدریسی، استادان، محصلان، مرکز تحقیقات علمی، نشراتی و فرهنگی، آمریت لابراتوار‌ها، مسؤولان کتابخانه. نا‌مستقیم: ریاست‌های دانشکده‌ها.
صلاحیت و مسؤوليت‌هاى سپرده‌شده‌

 1. پایبندی به حاضری و وقت‌شناسی؛
 2. تنظیم و حضور فعال در جلسات کمیته ارتقای کیفیت؛
 3. تلاش در راستای بهبود کیفیت‌های اکادمیک و اداری در مؤسسه؛
 4. آگاهی از معیارهای دوازده‌گانة لایحة ارتقای کیفیت و اعبتار‌دهی و تلاش در جهت تطبیق به‌موقع آن‌ها؛
 5. کسب آشنایی با پلان استراتژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتژیک مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و ارتقای کیفیت به شمول لایحة اعتباردهی و ارتقای کیفیت و معیارهای ارزیابی خودی؛
 6. نظارت از روند ارزیابی خودی مؤسسه، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها؛
 7. همکاری و هدایت لازم به رؤسای دانشکده‌ها و آمران دیپارتمنت‌ها در جهت جمع‌آوری و توحید ارزیابی‌های خودی؛
 8. تنظیم نتایج ارزیابی خودی در دوسیه‌ها و ارائه گزارش آن به معاونت علمی؛
 9. ارائه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سمستر‌وار از فعالیت‌های انجام‌شده به معاونت علمی؛
 10. تهیه گزارش ارزیابی خودی مؤسسه در زمان مقتضی برای هر سمستر؛
 11. ارائه پیشنهادات سودمند به معاونت علمی، معاونت اداری و ریاست مؤسسه به‌منظور رفع خلا‌ها و نقایص برملا‌شده طی ارزیابی‌های خودی در هر دوره مورد نظر؛
 12. تسهیل کارگاه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت در همکاری با کمیته‌های ارتقای کیفیت در سطح دانشکده‌ها؛
 13. همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری در پروسه اعتباردهی و ارتقای کیفیت؛
 14. ارائه مشوره به رئیس و معاون علمی مؤسسه در بارۀ کیفیت هر دانشکده و خدمات عمومی مؤسسه به‌شمول لابراتوار‌ها، مرکز کمپیوتر، کتاب‌خانه، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق، حمایت از تحقیق و سایر عرصه‌های علمی مؤسسه؛
 15. تهیه اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت‌های علمی و اداری و ارزیابی خودی هر دانشکده؛
 16. حفظ محرمیت مجالس کمیته، بحث‌ها با دانشکده‌ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه؛
 17. برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛
 18. اجرای سایر و ظایف مربوط به ارتقا‌ و بهبود کیفیت که توسط معاونت علمی محول می‌گردد.