ارزش‌ها (VALUES)


  • حفظ کرامت انسانی و احترام به آموزه‌های حقوق بشری؛
  • حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی؛
  • رعایت عدالت، برابری و ترویج اخلاق انسانی؛
  • توجه به اصل عقلانیت، تخصص و دانش؛
  • تعهد به همگرایی و تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی؛
  • حفظ و تقویت روحیه همکاری، مشارکت و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم و کشور.