اهداف آموزشی


  1. آموزش معیاری دانشجویان و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد؛
  2. معیاری سازی آموزش مطابق به استاندارد­های ملی و بین ­المللی؛
  3. انکشاف، رشد و تقویت فعالیت ­ها و سهم­گیری عملی دانشجویان با رعایت روش­های پذیرفته‌شده‌ی جهانی؛
  4. مساعد ساختن فرصت­ ها و زمینه ­های علمی و عملی برای دانشجویان مستعد، نخبه و کوشا؛
  5. بسترسازی برای تحقق دانشجو محوری؛
  6. مساعد ساختن زمینه­ی آموزش­های نظری و عملی با استفاده از ابزارها و شیوه­های مختلف آموزشی؛
  7. فراهم ساختن زمینه­های تحقیق دانشجویان و یادگیری فنون و روش­های تحقیقاتی؛
  8. توانمند­سازی دانشجویان به‌منظور گسترش ارتباط و تعاملات با بخش­ های مختلف جامعه؛
  9. فراهم ­سازی منابع درسی و مطالعاتی؛
  10. ترویج فرهنگ قانون مداری و احترام به حقوق دیگران.