اول نمره عمومی دانشکده علوم اجتماعی

ذکیه محمدی – دیپارتمنت مدیریت