هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

اول نمره عمومی دانشکده علوم اجتماعی-(اول نمره عمومی)؛

امرالحق کاوه – دیپارتمنت اقتصاد