اول نمره عمومی دانشکده علوم اجتماعی-(اول نمره عمومی)؛

امرالحق کاوه – دیپارتمنت اقتصاد