تشکیلات سازمان


لایحه وظایف کمیته‌ ارتقای کیفیت
عنوانِ وظیفه: ریاست کمیته ارتقای کیفیتِ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
مسؤول در مقابل: شورای علمی مؤسسه
افرادِ تحت پوشش: کمیته‌های فرعی دانشکده‌ها
صلاحیت و مسؤولیت‌های سپرده‌شده
الف: در مورد برنامه‌های ارتقای کیفیت

 1. تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی؛
 2. نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، دانشکده‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ‌ده؛
 3. تهیه گزارش‌های ارزیابی خودی نهاد تحصیلی؛
 4. بررسی گزارش ارزیابی خودی دانشکده‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ‌ده؛
 5. همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری؛
 6. آشنایی کامل با پلان استراتژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتژیک مؤسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و ارتقای کیفیت به شمول لایحۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی؛
 7. ارائۀ مشوره به رئیس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت دانشکده‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتاب‌خانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه؛
 8. تهیه اسناد مناسب برای کمیته، به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر دانشکده؛
 9. حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیته، بحث‎ها با دانشکده‎ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه؛
 10. برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛
 11. تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره‌یی برنامه‌ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛
 12. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی‌صلاح محول می‌گردد؛
 13. انجام ارزیابی از اساتید و کارمندان مؤسسه؛
 14. تهیه معیارهای ارزیابی خواسته شده وزارت تحصیلات عالی برای بخش¬های مختلف؛
  ب: درمورد اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت
 15. تهیه پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‎ها برای تمام معیارهای ارتقای کیفیت واعتباردهی؛
 16. تهیه میکانیزم برای تطبیق پلان عملیاتی و ارائه راه‏های بیرون‌رفت از موانع تطبیق آن؛
 17. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی؛
 18. نظارت از تطبیق پلان استراتژیک ملی وزارت و پلان استراتژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربع‌وار در زمینه‌های مربوطه؛
 19. تدویر محافل برای تطبیق پلان‎ها و برنامه‏های تضمین کیفیت در سطح نهاد تحصیلی؛
 20. تطبیق سایر برنامه‏هایی‌که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت محول می‌گردد؛
 21. تهیه و تطبیق نوآوری‏ها و برنامه‏های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می‏گردد؛
 22. نظارت از بودجه و کمک‏ها برای نهادهای تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان ‌استراتژیک و سایر پلان‏ها؛
 23. نظارت و بررسی از تطبیق خط مشی یاد‌دهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی؛
  ج: در مورد نظارت و بررسی از تمام اموراکادمیک
 24. نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 25. نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 26. نظارت وبررسی امور تدریس به‌خصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارائۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 27. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 28. نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، سامان و آلات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 29. نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 30. نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچر‌نوت‎ها و سایر مواد برای اصلاح و استندرد شدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 31. نظارت وبررسی دقیق از تطبیق کاریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تأیید شورای علمی مؤسسه؛
 32. تهیه گزارش از فعالیت‌های بند‌های اول الی هشتم مادة سوم، در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی مؤسسه؛
 33. نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی مؤسسه؛
 34. نظارت از نظم و دسپلین نهاد تحصیلی و ارائۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛
 35. نظارت از کار‌بُرد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم‌اوقات سمستر؛
 36. نظارت و بررسی از فعالیت‏های اکادمیک دیپارتمنت‏ها و دانشکده‏ها؛
 37. نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‏ها، طرزالعمل‏ها و سایر اسناد تقنینی ساحة اکادمیک؛
 38. نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، تحقیقی، نشراتی طبق مواد مقررة استقلالیت مالی مؤسسه‎ ؛
  اعضای کمیته ارتقای کیفیت موسسه:
  که بر اساس رهنمود، به وسیله شورای علمی انتخاب گردیده و 9 نفر می باشند.
وظیفهدرجه تحصیلرشته تحصیلینام و تخلصشماره
معاون علمی-تدریسیکاندید دکتریحقوقخادم حسین رحیمی1
معاون امور محصلانکاندید دکتریحقوقعلی دریاب شاداب نظری2
معاون اداری- مالیماسترمدیریتمحمد باقر مقدم3
معاون تحقیقات و امور فرهنگیماسترعلوم سیاسیزهرا غلامی4
رئیس پوهنحی اقتصادماستراقتصادنرگس براتیان5
رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسیماسترحقوقمحمد ذکی احسانی6
رئیس پوهنحی کمپیوتر ساینسماسترکمپیوتر ساینسخداداد امیری7
رئیس پوهنحی انجنیریماسترانجینری سیولغلام سخی ابراهیم‏زاده8
آمر ارتقای کیفیتماسترمدیریتفدا حسین زاهدی9

کمیته های فرعی تضمین کیفیت:

تحت نظر کمیته ارتقای کیفیت موسسه، کمیته‌های فرعی در پوهنحی ها تشکیل گردیده است. موسسه دارای 4 کمیته فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها به شرح ذیل است:

کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی اقتصاد

کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی.

کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی انجنیری.

کمیته ارتقای پوهنحی کمپیوتر ساینس.

کمیته‌های تضمین کیفیت پوهنحی ها تحت سرپرستی ریاست پوهنحی‌های مربوط فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی این کمیته ها برنامه ریزی و انجام ارزیابی خودی در سطح هر پوهنحی و ارائه گزارش به کمیته ارتقای کیفیت موسسه می باشد.