هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

ثبت نام جریان دارد

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری در رشته های ذیل محصل می پذیرد.
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد و مدیریت
کامپیوترساینس و انجنیری

امتحان کانکور: 30 اسد 1399

شماره های تماس: 0787890100
تلگرام: ansari_university@
وب سایت: www.ansari.edu.af