دیدگاه و مأموریت دانشکده کامپیوترساینس


دیدگاه

دانشکده کامپیوترساینس بـا سـاختار انکشاف یافته دارای اساتید مجرب در آمـوزش و پژوهش‌های کاربردی و مهارت‌گرا در سطح کشور

مأموریت

دانشکده کامپیوترساینس تلاش می‌کند نیروهای متخصص، خلاق و کارآمد برای رفع نیازهای جامعه را با استفاده از روش آموزش مناسب و تکنالوژی نوین، تأمین نماید.