دیدگاه و مأموریت دانشکده انجینیری


دیدگاه

دانشکده انجنیری بـا سـاختار نظم‌یافته دارای اساتید نخبه، نهاد فعال در عـرصه تـولید و نشر علم در جهت بــازسازی کشور با خوداتکایی مـالی، آدرس مطمئن بـرای کارفـرمـایان وطن.

مأموریت

دانـشکده انـجنیری بــا تـربیت نـسل متخصص و متعهد بــه عنوان پرچمدار سازندگی و آبادی کشور فعالیت می‌نماید.