هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

دیدگاه و مأموریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی


دیدگاه

دانشـکده حقوق و علوم سیاسی بـا ساختار اکادمیک زمینه‌سـاز انکشاف و نهادینه ‌سـازی دانش سیاسی و قواعد حقوقی به عنوان دانشکده پیشتاز در سطح کشور.

مأموریت

دانشکده حقوق و علوم سیاسی سعی می‌کند دانش سیاسی، هنجارها و قواعد حقوقی را با تربیت نیروهای متخصص در سطح جامعه گسترش داده و نهادینه نماید.