دیدگاه و مأموریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی


دیدگاه (VISSION)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در راستای توسعه دانش حقوقی و سیاسی جامعه با تدریس، تحقیق، ترویج دانش و استفاده از تکنولوژی روز، در صدد است دانشکده پیشتاز در سطح کشور باشد.

مأموریت (MISSION)

دانشکده حقـوق و علوم سیاسی با تربیت نیروهای متخصص سعی می‌کند دانش سیاسی، هنجارها و مهارت‌های حقوقی را از طـریق تـدریس، تحقیق و گسترش دانش در جامعه نهادینه سازد.

دیــدگاه و مأمـوریت دانشـکده حقوق و علوم سـیاسی در جـلسه مـورخ 1399/10/25 شـــورای عـــلمی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) طی پروتکل شماره (19) با تعدیلات انجام شده مجدداً مورد تصویب قرار گرفت.