هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

دیدگاه و مأموریت دانشکده علوم اجتماعی


دیدگاه

دانشکده اقتصاد و مـدیریت زمینه‌های آموزش و تـحقیق گـسترده در حــوزه علـوم اقتصادی و مدیریتی به عنوان یک دانشکده پیشگام در سطح کشور ایجاد میکند.

مأموریت

دانشکده اقتصاد و مـدیریت به انتقال دانش و بینش کاربردی در حـوزه اقتصاد و مـدیریت از طــریق معیارهای پـذیرفته شده‌ی آموزش، تحقیق و نوآوری در سطح کشور تلاش می‌کند.