دیپارتمنت مدیریت


نبود مدیریت کارآمد و موثر و استفاده نامطلوب از منابع و امکانات موجود، مشکل اصلی جوامع امروزی است. دیپارتمنت مدیریت همزمان با تاسیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت در سال  1389 تاسیس گردید تا در پرتو تعلیم و آموزش نیروهای ورزیده و مستعد تهداب یک جامعه مقتدر، توانا و توسعه یافته را بنیان نهیم

این دیپارتمنت بر اساس ضرورت و نیاز بازار کار کشور، تا اکنون ده دوره محصلان را به جامعه منحیث فارغ التحصیلان دوره لیسانس تقدیم نموده است

دیدگاه

دیپارتمنت مدیریت از طریق آموزش، تحقیق و ترویج دانش با بهره­گیری از فناوری نوین و ارائه خدمات آموزش مدیریتی به­دنبال کسب جایگاه برتر در سطح کشور می باشد

مأموریت

دیپارتمنت مدیریت با منابع دست داشته­ تلاش می­کند که مدیران نخبه و ماهر را از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش به منظور شکوفایی استعدادها و رفاه جامعه تقدیم نماید