شوراها و کمیته ها

کمیته ها و شوراها در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح)  با توجه به نوع فعالیت و صلاحیت­ آن طور ذیل دسته بندی می­گردد :

علامت ( √) نشان دهنده موجودیت کمیته و یا شورا در آن سطح می‏باشد.

شمارهنام شورا و یا کمیتهدانشگاهدانشکدهدیپارتمنت
1شورای علمی
2جلسات  
3کمیته امتحانات 
4کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی
5کمیته کریکولم و نصاب 
6کمیته ارتقای ظرفیت  
7کمیته امور فرهنگی و جندر 
8کمیته آموزش‏های الکترونیک
9کمیته نظم و دیسیپلین
10کمیته تحقیقات
11کمیته مالی  
12کمیته نظارت از تطبیق پلان‏ها 
13کمیته تقرر و ترفیعات  
14مجلس دیپارتمنت