هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

ساختار تشکیلاتی

ساختار و چارت تشکیلاتی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح)