فعالیت های دفتر


خلاصه‌ی گزارش ارزیابی خودی سال 1398:

 • فعالیت های موثر که در سال 1398 انجام شده است شامل تمام فعالیت های مؤسسه با تمام برنامه ها میباشد که براساس گزارش هر بخش ساخته شده است، فعالیت های انجام شده برای مؤسسه قناعت بخش بوده اما کافی نمیباشد و در سال 1399 تمام کارکنان مؤسسه بخاطر انجام فعالیت های بیشترو دست آورد­های موثر بیش تر از پیش سعی و تلاش مینمایند.
 • چون قبلأ ارزیابی و گزارش سالانه تهیه نگردیده بود که براساس آن یک پلان مدون بخاطر بهبود ساخته میشد؛ بنأ ارزیابی و گزارش سالانه فعلی براساس پلان های عملیاتی تهیه شده سال 1398 تمام بخش ها (ریاست، معاونت ها، ریاست پوهنحی ها و آمریت دیپارتمنت) انجام یافته و بر اساس یافته های ارزیابی پلان بهبود سال 1399 برای تمام بخش ها ساخته شده است؛ با توحید پلانهای بهبود بخش ها پلان بهبود مؤسسه ترتیب گردیه است. که در اخیر سال 1399 براساس آن ارزیابی وگزارش سالانه ترتیب خواهند شد. 
 • میزان پیشرفت محصلان بر اساس داده های برنامه ها؛ تعداد محصلان که در سال 1394 جذب و در سال 1397 فارغ گردیده اند فیصدی فارغان بین %45 الی %66 فیصد بوده که افت تحصیلی را بیشتر نشان میدهد و قابل تأمل میباشد.

        تعداد محصلان که در سال 1395 جذب و در سال 1398 فارغ گردیده اند فیصدی فارغان بین 48% الی 83%  بوده که نسبت به سال قبل افت تحصیلی کم بوده اما با آنهم قابل تأمل بوده و تحقیق لازم را میطلبد که در صورت امکان افت تحصیلی به حد اقل برسد؛ و بخش استخدام شده­گان در نمودار ترتیب گردیده است. در این نمودار نشان میدهد که فارغان بین 50 الی 80 فیصد استخدام شده است، استخدام شده گان دارای فیصدی مطلوب نبوده و یگ برنامه جامع کاریابی را میطلبد تا در آینده فیصدی بیشتر فارغان مؤسسه جذب بازار کار گردند.

 • نظر به ارزیابی استادان توسط خود شان، آمریت دیپارتمنت ها و ارتقای کیفیت که زریعه چک لیست ها از طریق محصلان صورت گرفته است نتیجه اش رضایت کامل محصلان از استادان را میرساند، به جز یک مورد که آنهم در مورد استاد بالمقطع که برای محصلان و اداره مؤسسه قناعت بخش نبود؛ کدام تغییر مثبت، چشم گیر بعد از ارزیابی هم دیده نشد و اداره قرار داد خویش را با ایشان فسخ نمود.
 • باز نگری که در سال 1398 انجام شده بود متاسفانه نتایج شان نرسیده که مطابق سفارش های ایشان مطالب را مورد وار وارد میکردیم اما آنچه فیدبک زبانی هیئت محترم بود اقدامات صورت گرفت و درج گزارش شد از جمله ایزاد تشکیل معاونت محصلان، ارتقای مدیریت تحقیقات به معاونت تحقیقات، ارتقای ظرفیت کارمندان اداری در بخش انجام کارهای وارده،‌ صادره، رسیدات،‌ نگارش مکتوب و مراجعه و اقدام و تصفیه مالیاتی سالهای قبل، فعالیت های بود که انجام پذیرفت.
 • ارزیابی کمیته ارتقای کیفیت بیشتر از612 محصل در سمستر بهاری و 579 محصل در سمستر خزانی صورت گرفته است که ما رأی یا نظر، تعداد 16 نفر محصل برای هر استاد به شمول استادان دایمی و بالمقطع را تحلیل و تجزیه نموده ایم، بعد فورم ارزیابی توحیدی برای هر دیپارتمنت و پوهنحی و در اخیر فورم توحیدی کل استادان مؤسسه ترتیب گردید؛ و نتایج آن را رسما به پوهنحی ها فرستاده ایم تا نکات اصلاحی را در پلان بهبود استادان و دیپارتمنت ها در نظر بگیرند. در نتیجه ارزیابی ها به این نتیجه دست یافتیم تا در سال 1399 معیارهای ارزیابی را مشخص تر و واضح تر سازیم که در این صورت تعداد معیار ها افزایش پیدا خواهند نمود؛ همچنان در چک لیست ارزیابی دیپارتمنت، بخش مشخص دیگر، افزوده شود که انجام مسؤلیت هر عضو دیپارتمنت و کارکنان اداری تدریسی دیپارتمنت را نیز ارزیابی نماید، و در چک لیست ارزیابی کمیته تضمین کیفیت مؤسسه  بر علاوه معیارهای ارزیابی استاد، ارزیابی مسؤلیت های دیپارتمنت، پوهنحی، کارکنان اداری،‌ خدماتی،‌ امنیتی،‌ تجهیزات آموزشی و سهولت ها را نیز ارزیابی نماید.
 • بازنگری در سال گذشته انجام نشده بود که مطابق آن اجراات صورت میگرفت و درج فورمه مشخص از اجراات خویش گذارش میدادیم، بلکه در بهار 1398 تفتش محترم داخلی وزارت تشریف آوردند و نکات اصلاحی را که با مؤسسه  شریک ساختند در مورد اقدامات عملی صورت گرفته مالیه بر عایدات 1396 و 1397 تصفیه گردید گزار و مستندات بطور جداگانه ترتیب و ارسال خواهند شد، روی کریکولم درسی کار همه جانبه صورت گرفت، از بخش دیپارتمنت ها و پوهنحی ها نهایی شده که بعد از وضعیت قرنطین در اولین جلسه شورای علمی مؤسسه بحث و بعد از تآید شورای علمی چهت منظوری فرستاده خواهد شد. مطابق هدایت معاونت محصلان در تشکیل اداری این مؤسسه ایجاد و شخص لایق با درجه ماستری مدیریت از سنبله 1398 عملا اشغال وظیفه نموده است. سفارشات که در مورد انجام وارده و صادره، مراجعه و اقدام صورت گرفت، این مؤسسه با تدویر سمینار نظری و عملی به این مشکل نقطه پایان داده و در سال 1399 انشاالله بصورت کامل این مشکل حل گردیده است.
 • چک لیست ارزیابی تسهیلات آموزشی ترتیب، که تجهزات، امکانات و تسهیلات قناعت بخش بوده و همچنان بر اساس آن تمام برنامه ها نیازمندی های خود را لیست نموده شامل گزارش برنامه ها نموده و در این گزارش توحید و معاونت مالی- اداری آنرا شامل پلان عملیاتی سالانه نموده تا خریداری نماید.
 • تشکیل مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) قناعت بخش بوده و تغییرات مانند اضافه شدن معاونت محصلان و تزئید بخش ها در سال 1398، تشکیل پاسخگو به نیاز مندی محصلان و ارباب رجوع بوده و برنامه انجنیری که بنابر نبود کادر دایمی متخصص بیشتر استادان آن بالمقطع میباشد؛ نیاز به بازار یابی میباشد تا کادر دایمی آن برنامه تکمیل گردد و مؤسسه در تلاش آن میباشد

فعالیت های مؤثر سال 1398:

 1.  تاید دیدگاه و مأموریت مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدالله انصاری(رح) از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 2. تأید دیدگاه و ماموریت پوهنحی های چهارگانه، در شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدالله انصاری(رح)؛
 3. ترتیب فایل های معیار های 11 گانه ارتقای کیفیت در سطح مؤسسه و پوهنحی ها؛
 4. تجدید پلان استراتژیک مؤسسه مطابق معیارهای وضع شده وزارت تحصیلات عالی؛
 5. برگزاری ورکشاب 11 معیار برای کارکنان و استادان؛
 6. برگزاری ورکشاب اداری برای کارمندان؛
 7. برگزاری ورکشاب پلان نویسی و برنامه ریزی.
 8. بازنگری و اصلاح کریکولم­ها و نصاب تحصیلی پوهنحی­های چهارگانه در حدود 90 فیصد؛
 9. امضای تفاهمنامه ای همکاری با پوهنتون هرات و تلویزیون چگاد.
 10. نشر مجله علمی_ پژوهشی انصاری؛
 11. استخدام اساتید کدر در سطح ماستر از طریق امتحان رقابتی و استخدام کارمندان اداری از طریق امتحان رقابتی؛
 12. تجهیز صنوف درسی با امکانات اموزشی چون پروجیکتور و…
 13. بازنگری، ترتیب و تأید لوایح وظایف استادان، کارمندان و کمیته های اصلی و فرعی؛
 14. تدوین  و نصب چارت تشکیلاتی ، دید گاه و ماموریت ،  پلان عملیاتی، لوایح و وظایف کارکنان و تمام بخش ها؛
 15. خرید  وسایل تکنالوژی معلوماتی؛
 16. تجهیز کتابخانه با منابع دست اول و به روز؛
 17. بهبود اقدامات امنیتی؛
 18. ایجاد انجمن های دانشجویی و فارغان در مؤسسه؛
 19. معرفی دانشجویان به دوره کار آموزی؛
 20. اعزام دانشجویان به سیر علمی مرتبط به رشته؛

معلومات در مورد پیشرفت محصلان:

معلومات در مورد  استخدام فارغان :