هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

نمره اول عمومی دانشکده انجینیری

محمد عارف عابد – دیپارتمنت سیول