هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حیات انسان‌ها از همان روزهای آغازین با «در کنار هم بودن و باهم بودن» گره خورده است. تطور تاریخی این حیات تاکنون، شکل پیچیده‌ای از روابط متقابل را در عرصه‌های گوناگون رقم زده است که تنظیم منطقی، منصفانه و عادلانه آن بدون بهره‌گیری از قواعد الزام آور حقوقی، ممکن نیست. علم حقوق با استفاده از داده های علمی و تجارب بشری، دانش خرد پذیری است که هنر «انسانی زندگی کردن» را به انسانها آموخته و با صیانت از گوهرهای اصیل انسانی یعنی «عدالت و آزادی»، راهی به رهایی بشر گشوده و بستری برای تعالی زندگی جمعی فراهم کرده است. امروزه توسعه‌ی پایدار کشورها، مبتنی بر زندگی مسالمت آمیز جمعی است و این امر که لازمه حیات برین مدنی است، تنها در پی قانون پذیری و کنترل پدیده‌های مجرمانه میسر است. از این روی، توسعه دانش حقوقی و انکشاف سیاست جنایی کشورها از شاخص‌های اصلی توسعه به حساب می‌آید و این مسئله نیز بدون آموزش و تربیت حقوقدانان برجسته و متخصص امکان پذیر نمی‌باشد؛ چیزی که مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) با تأسیس رشته مستقل حقوق در قالب دیپارتمنت‌های گوناگون و مجزا و تفکیک آن از علوم سیاسی در پی آن می‌باشد.

دانشکده حقوق داراي دیپارتمنت‌هاي ذيل می‌باشد:

  1.  دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنائی
  2.  دیپارتمنت حقوق خصوصی