معرفی دفتر


با افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و همچنین افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، کیفیت برنامه های آموزشی  موسسات تحصیلات عالی عامل اصلی موفقیت و توسعه کشور بیش ار پیش مورد توجه قرار گرفت. از این رو ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت می‎باشد. این اداره جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت مینماید.

دفتر تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)  نیز در تلاش است که تسهیلات لازم را برای تطبیق معیار‎های کیفی تحصیلات عالی فراهم نموده، بهبود مستمر کیفیت را تشویق، از برنامه‎های ارتقای کیفیت به طور دوامدار نظارت و حدالمکان از تامین حداکثر معیارها توسط موسسه اطمینان حاصل نماید.

اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود:

هدف اصلی :

نهادینه سازی فرهنگ تضمین کیفیت و رشد و ارتقای دوامدار آن در موسسه می باشد.

اهداف فرعی :

کسب اطمینان از تطبیق طرزالعمل های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی

آماده ساختن موسسه برای ارزیابی کیفیت و اعتباردهی بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی

رشد و توسعه، حفظ و بهبود کیفیت خدمات آموزشی موسسه

ساخت و ایجاد تصویری مطلوب از موسسه که اعتماد ذینفعان را جلب نماید