معاونت امور محصلان


لايحه وظايف معاونت امور محصلان

عنون وظيفه:‌ معاونت امور محصلان مؤسسه تحصيلات عالي خواجه عبدالله انصاري    

مسؤول در مقابل:‌ رئيس مؤسسه

افراد تحت پوشش:‌ تمام محصلان، آمريت امور محصلان، آمريت انسجامِ امور محصلان، مديريت تسهيلات و ارتباطات فارغان، تدريسي، مديريت ثبت نام و مديريت فارغان مؤسسه

صلاحيت و مسؤوليت‌هاى سپرده‌شده‌ 

1. ابلاغ کليه مصوبات، مقررات و هدايات لازمه از سوي رئيس مؤسسه به واحدهاي ذي‌ربط ‌و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2. تدوين مقررات و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب؛

3. نظارت بر دفاتر مرتبط به محصلان به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آن‌ها؛

4. همکاري با ساير معاونت‌ ها جهت حسن اجراي برنامه‌‌هاي مؤسسه؛

5. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور محصلان مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و لوايح مربوط؛

6. اجراآت قانوني در رابطه به جذب، ارتقا‌، اخطار، انفکاک و اخراج محصلان؛

7. ترتيب پلان‌هاي کاري ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه جهت رسيدن به اهداف پيش‌بيني‌شده؛

8. برنامه‌ريزي جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، صحي و سلامت محصلان مؤسسه؛

9. طرح پاليسي‌هاي مربوط به امور محصلان به‌منظور تطبيق معيار‌هاي تعيين‌شده؛

10. نظارت از اجراي امور مربوط به توزيع ديپلوم‌ها، ترانسکرپت‌ها، نتايج امتحانات و توزيع کارت‌هاي هويت براي محصلان؛

11. نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگه‌داري اسناد شموليت و فراغت محصلان؛

12. نظارت  از تأمين نظم و تطبيق مقررات دسپليني بالاي محصلان؛

13. همکاري و نظارت از امور محصلان غرض شموليت در دانشکده‌ها و تکميل اسناد مورد نياز محصلان براي تکميل دوسيه آن‌ها؛

14. وارسي و نظارت از چگونگي امور مربوط به تأجيل و تبديلي محصلان؛

15. نظارت و راهنماي از امور مربوط به توزيع اتاق‌هاي درسي جهت تدريس به ‌موقع محصلان در دانشکده‌ها؛

16. نظارت و کنترول از ترتيب و تطبيق تقسيم‌اوقات‌ها غرض آغاز دروس و اخذ ‌امتحانات در دانشکده‌ها؛

17. راهنماي و نظارت از فعاليت‌هاي ورزشي، فرهنگي و اجتماعي محصلان در دانشکده‌ها؛

18. همکاري و راهنماي نظام‌مند با کميته محصلان ممتاز به ‌منظور معرفي آن‌ها به برنامه‌هاي تحصيلي در کشور‌هاي خارجي؛

19. همکاري و راهنماي با شوراي فرهنگي مؤسسه جهت عرضه بهتر فعاليت‌هاي اجتماعي محصلان؛

20. همکاري وکنترول و نظارت از ترتيب جداول نتايج و فراغت محصلان جهت معرفي فارغان به رياست مؤسسه‌ها مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي؛

21. سازمان‌دهي و مراقبت از تدوير کنفرانس‌هاي علمي و سيمينار‌هاي محصلان در دانشکده‌هاي مربوط و امتحانات دولتي فارغ‌التحصيلان؛

22. تهيه و ترتيب آمار و احصائيه‌هاي مربوط به محصلان و ارائه آن به مقام رياست مؤسسه و شوراي علمي؛

23. تلاش براي بلند‌بردن ظرفيت جذب محصلان؛

24. در جريان قراردادن به‌موقع رئيس مؤسسه در صورت مواجه‌شدن به مشکلات و انکشافات مهم؛

25. تهيه گزارش فعاليت‌هاي معاونت محصلان و ارائه آن به رياست مؤسسه و جلسات هيئت اجرائية مؤسسه؛

26. اشتراك در كنفرانس‌ها و وركشاپ‌هاي ‌دعوت‌شده تا جايي‌که باعث سکته‌گي در وظايف اصلي نگردد؛

27. تأمين ارتباطات منظم و دوستانه با افراد و نهاد‌هاي کاري ذي‌ربط؛

28. مراعات تمام مواد شامل وجايب و مکلفيت‌هاي کارمندان مؤسسه؛

29. اجراي ساير وظايفي‌که طبق ايجابات خاص وظيفه‌وي از طرف رئيس مؤسسه يا شوراي علمي سپرده مي‌شود.