ویبنار (مذاکرات صلح افغانستان؛ بیم ها و امیدها)

در راستای توسعه همکاری های علمی و آموزشی با نهادهای تحصیلات عالی، ویبنار (مذاکرات صلح افغانستان؛ بیم ها و امیدها) با حضور کارشناسانی از موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)، موسسه تحصیلات عالی خورشید و موسسه تحصیلات عالی هریوا در تاریخ 18/3/1400 برگزار می گردد.