پیام امور محصلان


معاونت امور محصلان باورمند است که رمز موفقیت ما در نهادینه سازی موضوعات مهمی چون: (سلطه گفتمانی رهبری علمی بر رهبری اداری در محیط موءسسه، انعطاف پذیری، مشارکت پذیری و پیشنهاد پذیری ساختارهای مختلف درون نهادی، برنامه­ ریزی­ها و تصمیم­ گیری­های علمی مبتنی بر عقلانیت باز انتقادی، تعاملهای افقی و مشارکت تمامی ذینفعان، پذیرش محصل بر مبنای صلاحیت­ های علمی، فنی و مدنی با فرصت­های برابر تحصیلی) وابسته است. بنابراین از تمامی دست اندکاران مؤسسه انتظار می رود که در راستایی تحقق بخشیدن به الگوهای فوق الذکر و نهادینه سازی آن بیشتر از پیش سعی و تلاش نمایند و موفقیت ­های چشمگیری را به خود اختصاص دهند.