پیام معاونت تحقیقات


براي دستيابي به جامعه اي متعالي و پيشرفته در تمام زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سیاسی و صنعتي توليد علم ضروري مي باشد كه خود نيازمند پژوهش است. هدف ما انجام پژوهش و فراهم آوردن محيط پژوهشي در سطح گروههاي آموزشي در جامعه همراه با رعايت اصول اخلاق در پژوهش می باشد .
معاونت تحقیقات و امور فرهنگی ، همسو با سياست هاي كلي موسسه تمام تلاش خود را در جهت ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي کدر علمي و دانشجويان، با آماده نمودن زمينه هاي لازم براي به ثمر رسيدن طرح هاي تحقيقاتي و همكاري بين سازمانهاي مختلف داخلي و خارجي، اجراي آيين نامه هاي وزارتي و دانشگاهي و تربيت کدر علمي پژوهشي، نظارت بر روند اجراي صحيح و اخلاقي طرح هاي پژوهشي بكار برده است. در راستاي رسيدن به اين اهداف معاونت اقدام به برنامه ريزي، سياست گذاري، مديريت و تشويق اعضاي کدر علمي و پژوهشگران جهت انجام امور پژوهشي نموده است .