کتابخانه


کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی به عنوان مراکز اصلی گردآوری و سازماندهی، منابع اطلاعاتی ابزار لازم را برای پژوهشگران وتوسعه پژوهش فراهم می کنند؛ ازآن جا که هیچ پژوهشی نمی تواند بدون برقراری پیوند با پیشینه پژوهشی در حوزه موضوعی خود موفق باشد، دسترسی به منابع اطلاعاتی روزآمد یکی از مهم ترین نیازهای پژوهشگران است. همه پژوهشگران نیازمند آگاهی از فعالیت هایی هستند که قبلا در حوزه پژوهشی آنان اتفاق افتاده و یا درزمان حال درجریان است، این آگاهی از طریق دسترسی به منابع اطلاعاتی میسر می شود.