کمیته امتحانات


در سطح مؤسسه کمیته امتحانات عمومی وجود دارد که زیر مجموعه شان کمیته های فرعی در تمامی دانشکده ­ها فعالیت می نمایند. حوزه کاری و فعالیت کمیته امتحانات عمومی در واقع مشتمل بر امتحان کانکور و امتحاناتی دیگری است که به روال عادی در هر سمستر و همه ساله در تمامی دانشکده ها برگذار می گردد. رسالت و هدف اصلی این کمیته فعالیت در چارچوب لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی و برگذاری به موقع، قانونی و منظم امتحانات در سطح موءسسه می باشد.

اهم وظایف و صلاحیت­ها:

  • ارائه رهنمود به دانشکده ها برای بهتر برگذار شدن امتحانات عمومی
  • ملاحظه نصاب حاضری دانشکده­ ها و تائید لیست محرومین و فرستادن آن به معاونت امور محصلان یک هفته قبل از آغاز امتحانات  
  • نظارت از جریان برگذاری امتحانات عمومی دانشکده­ ها
  • ارزیابی و رفع شکایات در ارتباط با برگزاری امتحانات
  • کنترل و نظارت بر فعالیت ­های کمیته­ های فرعی امتحانات
  • برگذاری امتحانات کانکور
  • ارائه گذارش به رئیس و شورای علمی موءسسه