کمیته فرهنگی


فرهنگ بستر اصلی زندگی انسان دانسته شده ؛ نه فقط بستر اصلی درس خواندن و علم آموختن . فرهنگ یعنی خلقیات و ذاتیات بومی یک جامعه و یک ملت ؛ تفکراتش ، ایمانش ، آرمانهایش … اینها تشکیل دهنده مبانی فرهنگ یک ملت است . اینها است که یک ملت را شجاع ، غیور ، جسور و مستقل می کند یا سرافکنده ، ذلیل ، فرودست ، خاک نشین و فقیر می کند.
بدین اساس کمیته فرهنگی کمیته¬ي است که به منظور برنامه ریزي در زمینه هاي فرهنگی و ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کارمندان، اساتید و دانشجویان زیر نظر هیات رهبری دانشگاه فعالیت مینماید

اعضای کمیته فرهنگی عبارتند از: سمیه محمدی، یزدانعلی رضایی، زهرا غلامی، مهدی صفدری، دکتر عزیزالله کاظمی