هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

معرفی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

گزارش سمینار بررسی آثاربندکمال خان بر مدیریت منابع آبی و رشد اقتصادی…

کریکولم مدیریت تجارتی

کریکلوم اقتصاد

دیپارتمنت مدیریت

دیپارتمنت اقتصاد