معرفی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

گزارش سمینار بررسی آثاربندکمال خان بر مدیریت منابع آبی و رشد اقتصادی…

کریکولم مدیریت تجارتی

کریکلوم اقتصاد

دیپارتمنت مدیریت

دیپارتمنت اقتصاد