قوانین و مقررات وزارت


طرزالعمل تبدیلی های محصلان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی

پالیسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان

چارچوب ارتقای کیفیت و اعتبار دهی (سنبله 96)

رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت (سنبله 95)

طرز العمل ارزیابی از کیفیت تدریس در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی

طرز العمل واحد اخذ امتحانات سمستروار و وسط سمستر در نهادهای تحصیلات عالی

کتاب رهنمای موسسات تحصیلی که تحت پروسه اعتباردهی قرار دارند (سنله 9^)

رهنمود تهیه مرامنامه موسسات تحصیلات عالی (97)

طرز العمل ارزیابی های علمی، اداری و زیربنایی پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی دولتی

طرزالعمل ایجاد دیپارتمنت ها و پوهنحی ها در موسسات تحصیلات عالی

لایحه جذب اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی (پوهنتونهای و انستیتوتهای تحصیلات عالی)

لایحه ای امتحانات مؤسسات تحصیلات عالی (87)

لایحه تضمین کیفیت و اعتبار دهی

لایحه فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی در مؤسسات تحصیلات عالی

لایحه ی نشریه های علمی موسسات تحصیلات عالی افغانستان

لایحه نظارت و ارزیابی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

لایحه نظم و دسپلین وزارت تحصیلات عالی

لایحه ی امتحانات شمول در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی

لایحه ی سیستم کریدت مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان برای دوره ی تحصیلی لیسانس

لایحه برگزاری انتخابات آمرین دیپارتمنتها در موسسات تحصیلات عالی

فورم تبدیلی محصلان پوهنتونهای دولتی به موسسات تحصیلات عالی خصوصی

پالیسی بازنگری برنامه های علمی

رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی ـ تحقیقی اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی ملکی

مقرره آموزش دوره لیسانس (1399)

قانون کار

کود جزای افغانستان